Подготовка на публикации в електронен формат

Целева група: Академичен състав на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 Анотация: Целта на обучението е запознаване на участниците с процедурите и операциите в софтуерни системи, подпомагащи създаването, оформянето и публикуването на електронно съдържание. Акцентът е поставен върху овладяването на умения за работа с пакета Microsoft Office и най-вече MS Publisher. Курсът е с практическа насоченост и акцентира върху технологичните и организационните аспекти на обработката на текстове за публикуване в електронен формат. След участие в курса обучаемите трябва да знаят основните правила, които се прилагат в обработката на е-документи.

Достъп до електронни ресурси