Правила

Стъпки по процедура за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ“

Общи положения
Длъжността „асистент” в СУ„Св. Климент Охридски” се заема въз основа на конкурс при условията и по реда на Кодекса на труда, съгласно решение на Академическия съвет.
1. Наличие на свободна щатна бройка
1.1. Предложение от Катедрен съвет с обосновка за необходимостта от обявяване на конкурс за асистентска позиция.
1.2. Утвърждаване на предожението от Факултетен съвет.
1.3. Решение на Академическия съвет за обявяване на конкурс за академичната длъжност “асистент”
1.4. Публикуване на обявата във в. “Новинар” и на интернет стр. на СУ.
2. За участие в конкурса за академичната длъжност “асистент” кандидатите подават заявление по образец (в сайта на Университета….).

Заявлението се придужава от следните документи:

 • автобиография;
 • диплома за висше образование образователно-квалификационна степен магистър и приложението към нея – в оригинал и по едно копие от тях;
 • диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки (ако има такива).

3. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от датата на обявлението.
4. Кандидатите се допускат до участие в конкурса от назначена от Ректора комисия.
5. Председателят на комисията уведомява писмено допуснатите кандидати за датата, часа и мястото за провеждане на конкурсния изпит и им предоставя въпросник за изпита.
6. Конкурсният изпит се провежда от назначена от Ректора комисия.
7.Конкурсният изпит е писмен и устен. До устен изпит се допускат само кандидатите, които на писмения изпит са получили оценка най-малко „много добър” (4.50).
8. Комисията класира участниците според успеха от изпитите.
9. С лицето, класирано на първо място, възниква трудово правоотношение от деня на писменото уведомяване от председателят на комисията.
10. Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението.
Придобилите научни звания “доцент” и “професор” по отменения Закон за научните степени и научните звания не могат да се явяват на конкурс за заемане на академична длъжност “асистент” в СУ “Св. Климент Охридски”.


Стъпки по процедура за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

Общи положения
Академичната длъжност „главен асистент” се заема от лице с образователна и научна степен „доктор” в съответната научна област или научни области въз основа на конкурс и избор. Придобилите научни звания „доцент“ и „професор“ не могат да се явяват на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”.
Кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен асистент” се оценяват по два основни показателя (1) учебна работа и (2) изследователска и творческа работа, съобразно спецификата на съответната научна област.
1. Обявяване на необходима щатна бройка за академичната длъжност “главен асистент”.
1.1. Предложение от Катедрен съвет с обосновка за необходимостта от академична позиция “главен асистент”.
1.2. Утвърждаване на предожението от Факултетен съвет.
1.3. Решение на Академическия съвет за обявяване на конкурс за академичната длъжност “главен асистент”
1.4. Публикуване на обявата в “Държавен вестник” и на интернет страницата на СУ.
2. За участие в конкурса за академичната длъжност “главен асистент” кандидатите подават заявление по образец (в сайта на Университета).

Заявлението се придужава от следните документи:

 • автобиография;
 • диплома за висше образование и приложението към нея – в оригинал и по едно копие от тях;
 • диплома за образователната и научна степен „доктор” – в оригинал и едно копие;
 • медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физическото му здраве;
 • свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на наложено наказание „лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност”;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки.

3. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от датата на обявлението в “Държавен вестник”.
4. Кандидатите се допускат до участие в конкурса от назначена от Ректора комисия, в която участва ръководителят на структурното звено.
5. Председателят на комисията уведомява писмено допуснатите кандидати за датата, часа, мястото и формата на провеждане на конкурсния изпит и им предоставя въпросник за изпита.
6. Конкурсният изпит се провежда от 5-членно научно жури, назначено от Ректора.
7. Научното жури прави мотивирано предложение за избор на кандидат пред Факултетния съвет.
8. Изборът за длъжност “главен асистент” се осъществява от Факултетния съвет.
9. В едномесечен срок от избора Ректора сключва трудов договор или допълнително споразумение с избрания кандидат.


Стъпки по процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ”

Общи положения
Академичната длъжност „доцент” се заема от лице с образователна и научна степен „доктор” в съответната научна област или научни области въз основа на конкурс и избор.
1. Обявяване на необходима щатна бройка за академичната длъжност “доцент”.
1.1. Предложение от Катедрен съвет с обосновка за необходимостта от академична позиция “доцент”.
1.2. Утвърждаване на предложението от Факултетен съвет.
1.3. Решение на Академическия съвет за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент”.
1.4. Публикуване на обявата в “Държавен вестник” и на интернет страницата на СУ.
2. За участие в конкурса за академичната длъжност “главен асистент” кандидатите подават заявление по образец.

Заявлението се придружава от следните документи:

 • автобиография;
 • диплома за висше образование и приложението към нея – в оригинал и копие от тях;
 • диплома за образователната и научна степен „доктор” – в оригинал и копие;
 • документ за научно звание или академична длъжност – в оригинал и копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки: списък на всички публикации; списък на публикациите, представени за участие в конкурса;
 • авторска справка за приносния характер на трудовете;
 • справка за цитиранията;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на наложено наказание „лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност”;
 • три комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса;
 • копие от обявата в Държавен вестник

3. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от датата на обявлението в “Държавен вестник”.
4. Кандидатите се допускат до участие в конкурса от назначена от Ректора комисия.
5. Конкурсът се провежда от 7-членно научно жури, съставът на което се утвърждава от Факултетния съвет и се определя от Ректора.
6. На първото си заседание научното жури избира председател и определя двама рецензенти. Останалите членове на журито изготвят становища.
7. Членовете на научното жури представят в първичното звено рецензиите и становищата в срок от два месеца от първото заседание.
8. В срок от един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страницата на университета се публикуват изготвените от
участниците в конкурса резюмета на трудовете, рецензиите и становищата.
9. Научното жури прави мотивирано предложение за избор на кандидат пред Факултетния съвет.
10. Изборът за длъжност “доцент” се осъществява от Факултетния съвет.
11. Трудовото правоотношение с избрания кандидат възниква от датата на утвърждаването на избора от Ректора.
12. В срока по чл. 62 /3/ от КТ Ректорът на СУ сключва трудов договор или допълнително споразумение с избрания кандидат.


Стъпки по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР”

Общи положения
Академичната длъжност „професор” се заема от лице с образователна и научна степен „доктор” в съответната научна област или научни области въз основа на конкурс и избор.
1. Обявяване на необходима щатна бройка за академичната длъжност “професор”.
1.1. Предложение от Катедрен съвет с обосновка за необходимостта от академична позиция “професор”.
1.2. Утвърждаване на предложението от Факултетен съвет.
1.3. Решение на Академическия съвет за обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор”.
1.4. Публикуване на обявата в “Държавен вестник” и на интернет страницата на СУ.
2. За участие в конкурса за академичната длъжност “професор” кандидатите подават заявление по образец.

Заявлението се придружава от следните документи:

 • автобиография;
 • диплома за висше образование и приложението към нея – в оригинал и копие от тях;
 • диплома за образователната и научна степен „доктор” – в оригинал и копие;
 • диплома за научна степен „доктор на науките“, ако кандидатът има такава;
 • документ за научно звание или академична длъжност – в оригинал и копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки: списък на всички публикации; списък на публикациите, представени за
 • участие в конкурса;
 • авторска справка за приносния характер на трудовете;
 • справка за цитиранията;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на наложено наказание „лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност”;
 • четири комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса;
 • копие от обявата в Държавен вестник

3. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от датата на обявлението в “Държавен вестник”.
4. Кандидатите се допускат до участие в конкурса от назначена от Ректора комисия.
5. Конкурсът се провежда от 7-членно научно жури, съставът на което се утвърждава от Факултетния съвет и се определя от Ректора.
6. На първото си заседание научното жури избира председател и определя трима рецензенти. Останалите членове на журито изготвят становища.
7. Членовете на научното жури представят в първичното звено рецензиите и становищата в срок от два месеца от първото заседание.
8. В срок от един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страницата на университета се публикуват изготвените от участниците в конкурса резюмета на трудовете, рецензиите и становищата.
9. Научното жури прави мотивирано предложение за избор на кандидат пред Факултетния съвет.
10. Изборът за академичната длъжност “професор” се осъществява от Факултетният съвет.
11. Трудовото правоотношение с избрания кандидат възниква от датата на утвърждаването на избора от Ректора. В едномесечен срок от избора Ректорът сключва трудов договор или допълнително споразумение.