Научният дискурс

Целева група: Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от различни факултети със стаж до 5 години, докторанти, асистенти, главни асистенти и хонорувани преподаватели, които са защитили докторска дисертация или са пред защита.

Анотация: Курсът има за цел да представи информация за спецификата на научната сфера на общуване и за съдържателните, структурните, функционалните и езиковите особености на научните дискурсни типове, чрез които се осъществява комуникацията в научната сфера. Централно място в лекциите заема развиването и усъвършенстването на уменията за адекватно възприемане и за резултатно изграждане на комуникативно ефективен и съобразен с изискванията на научното общуване дискурс. Вниманието се насочва към специфичните особености на аргументирането като базисна дискурсна техника, съдействаща за изграждане ядрото на научните дискурсни жанрови форми. Като съществена задача на курса се изтъква и необходимостта да се повишават компетентностите, свързани с подготовката и осъществяването на публично научно изказване пред аудитория.