Дизайн на университетски курс

Целева група: Курсът е предназначен за университетски преподаватели, които имат интерес от повишаване на педагогическата си подготовка – теоретична и практическа в областта на научно обоснованото проектиране на университетския курс.

Анотация: Курсът има за цел да въведе обучаемите в теоретичните концепции и парадигми, лежащи в основата на дизайна на университетския курс, да ги запознае с елементите на дизайна, подходите и последователността на тяхното планиране до постигане на интегрална цялост, чието основно предназначение е създаването на учебна среда, максимално ориентирана към студента и подпомагаща неговото учене.

В резултат на обучението си в този курс обучаемите ще придобият –

Знания за:
– Методологическите и теоритечни подходи, свързани с обосноваването на педагогическия дизайн на обучението;
– Теориите на учене, лежащи в основата на дизайна на университетски курс; принципите, етапите и компонентите на педагогическия дизайн на обучение;
– Технологията на педагогическия дизайн: целеполагане; проектиране на учебни дейности; оценяване на постиженията на обучаемите и качеството на курса.
И умения за:
– Планиране и проектиране на учебни дейности, осъществявани в присъствена форма на обучение;
– Проектиране на учебни материали за ресурсно осигуряване на ученето;
– Управление на учебните дейности;
– Оценяване на педагогическия дизайн на курса.