Учебният процес във висшето училище – базова методическа подготовка за новоназначени и с малък опит университетски преподаватели. Част 1. Подготовка на преподавателя за процеса на обучение.

Целева група: Програмата е предназначена за новоназначени без преподавателски опит преподаватели, както и за университетски преподаватели с малък опит в обучението на студенти (до 3 години).

Анотация: Целта на курса е да подготви участниците да изпълняват уверено своите преподавателски отговорности и да реализират ефективен учебен процес със студентите. В рамките на обучението те ще усвоят знания и умения за планиране, организиране и реализиране на учебен процес със студентите, ще осмислят своята преподавателска философия и очакванията, които ръководството и обществото имат към тях и към университетското образование като цяло. Част 1 е ориентирана към подготовката на преподавателя за учебния процес.

Задачи на курса:
1) Участниците да се запознаят със специфичните особености на процеса на обучение в университета и да им даде възможност да осмислят своите роли и ролите на студентите в този процес.
2) Участниците да се запознаят с основните изисквания и елементите на подготовката на преподавателя за занятия.
3) Участниците да се запознаят с видовете портфолио използвани в процеса на обучение и да усвоят технологията на разработването на преподавателско портфолио.