Съвременни образователни стратегии и методи на обучение

Целева група: Курсът е предназначен за преподаватели във ВУЗ, които имат опит в обучението на студенти и траен интерес към съвременни и алтернативни на традиционните подходи за работа с тях.

Анотация: В курса в съпоставителен и критичен план са представени основните стратегии и методи на обучение във ВУЗ. Основен акцент е поставен върху същността и практическото използване на актуални подходи като центрирано върху студентите обучение.

Задачи:

2.1. Познаване на традиционни и алтернативни теории и подходи за конструиране и практическа реализация на обучението във ВУЗ.
2.2. Развитие на критично мислене в контекста на спецификата на обучението във ВУЗ .
2.3. “Трениране” на ключови умения, необходими за ефективно осъществяване на обучението с използване на стратегии и методи, свързвани с центрираното върху студентите обучение.