Редактиране и рецензиране

Целева група: Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от различни факултети със стаж до 5 години, асистенти, главни асистенти и хонорувани преподаватели, които са защитили докторска дисертация или са пред защита.

Анотация: Курсът има за цел да развие и усъвършенства уменията за академично писане на преподаватели от различни специалности и факултети. Фокусът е върху процеса на организация, подготовка, писане и редактиране на писмени текстове: доклади, статии, студии, монографии, сборници, учебници и учебни помагала, върху електрони варианти на научни публикации и др. Курсът е с теоретико-практическа насоченост, той включва както лекции, така и практически семинари. Материалите във връзка с обучението се подготвят под формата на сборник или помагало, има възможност те са имат и издание в електронен вид. Формирането на умения за редактиране на свои и чужди научни текстове, чрез които да участват ефективно в диалогични формати като научни дискусии и конференции и др. също е включено в курса, затова се отделя внимание и на абстракти, резюмета и други. Формирането на умения за писане на рецензии на дипломни работи и магистърски тези е следващият модул в курса.