Общуване и култура

Целева група: Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от различни факултети със стаж до 5 години, докторанти, асистенти, главни асистенти и хонорувани преподаватели, които са защитили докторска дисертация или са пред защита.

Анотация: Целта на курса е да се усъвършенстват комуникативните умения на преподаватели от различни специалности и факултети. Акцентът се поставя върху понятия и дейности, свързани с процеса на комуникация. Теоретичните постановки се основават на връзката между език и култура, разкрива се съдържанието на комуникативната компетентност. Практическата насоченост на курса се осъществява чрез работата върху правилната и целесъобразната употреба на езикови средства. Усъвършенстването на рецептивните и продуктивните умения за устно и писмено общуване. Обръща се внимание на правоговора и на езика на тялото в процеса на комуникация. Използват се интерактивни техники на обучение. Курсът се осъществява с пакет обучителни материали.