Немски език

Название на курса „Практически немски език ( ниво А1, А2, В1, В2, С1, С2 )”

• Целева група – Преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”

Приоритет при разработването на настоящия курс по практически немски език е насърчаване на многоезичието като фактор за укрепване на междукултурния академичен диалог. Курсистите ще придобият знания и умения в областта на практическия немски език, немско езикознание, култура и странознание на немскоговорящите страни. В този курс на обучение ще се използват актуални учебни системи ( Berliner Platz, em neu, Deutsch lernen für den Beruf, Geschäfts-kommunikation, Schritte international im Beruf ) и други.
Основната цел на обучението на тези нива отговаря на целите и задачите, поставени от Общата европейска езикова рамка. Курсистите ще развият умения, които да им позволят да комуникират на немски език в ежедневието си, в професионалната и академична сфери, както и при посещение на немскоезични страни.
Предложената програма предполага овладяване на богата лексика, задълбочени познания по немска граматика и развиване на лингвистичните и социокомуникативни умения на курсистите. Обучаемите ще могат свободно да разбират и коментират информация по актуални теми, както и да участват в диалози и дискусии по общи, научни и професионални теми. Курсистите ще развият умения за разбиране, четене и създаване на дълги комплексни текстове от областта на обществения и академичен живот, както и умения да представят в писмена форма собствената си гледна точка и да резюмират в писмена форма научно-популярен текст.

• Анотация

Курсът „Практически немски език” обхваща общо 540 часа разделени на шест нива. Всяко ниво е съответно по 90 часа.
Този курс си поставя като основна цел овладяването на съвременния немски език в писмена и устна форма, което предполага и изграждане на комуникативни умения в личния, професионалния и обществения живот. Постигането на тази основна цел е свързано с:
– насърчаване на положителния междуезиков трансфер и толерантност към отрицателния пренос на езикови феномени
– насърчаване на придобиване и усъвършенстване на вече придобити езикови
умения
– използване на новаторски инструменти като информационни и комуникационни технологии

Базирайки се на езиковия опит на обучаемите и чрез използване на оригинални учебни системи, съобразени с нивото на курсистите, те ще бъдат обучавани по гъвкава модулна система ( Модул 1 – А1, А2; Модул 2 – В1, В2; Модул 3 – С1, C2 ).

Чрез използване на допълнителни дидактизирани автентични учебни материали и медиална учебна среда програмата ще развива езиковия репертоар с всички езикови умения, ще надгражда и обогатява вече усвоените езикови знания като разширява и задълбочава комуникативните умения на курсистите, позволяващи им да общуват пълноценно в реални житейски и професионални ситуации. Усъвършенстват се четирите езикови умения( четене, слушане, писане и говорене) с цел възприемане на информация, поднесена на немски език, както и активната способност за адекватна реакция в съответствие с нормите на междукултурното общуване.