Презентация и презентиране

Целева група: Академичен състав на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Анотация: Целта на обучението е запознаване на участниците с основните възможности на програми за създаване на презентации (статични и динамични), а така също усвояването на ключови операции за тяхното разработване и използване. Курсът е с практическа насоченост и акцентира върху технологичните и организационните аспекти на презентацията. След участие в курса обучаемите трябва да знаят основните правила, които се прилагат в писмената, устната, комбинираната презентация. Завършилите курса трябва да могат да се справят успешно с текстови и мултимедийни презентации.

Достъп до електронни ресурси