Научна дискусия. Дебати.

Целева група: Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от различни факултети със стаж до 5 години, докторанти, асистенти, главни асистенти и хонорувани преподаватели, които са защитили докторска дисертация или са пред защита.

Анотация: Курсът има за цел да представи информация за спецификата на понятията за научна дискусия и за дебати като форми на образователно-научната комуникация във висшите училища. Централно място в лекциите и в семинарните занятия се поставя върху изграждането и усъвършенстването на умения за резултатно участие в хода на дискусията и на дебатите. Това се постига посредством придобиване на способности в хода на дискусията да се използват техники за активно изслушване на мненията на събеседниците и на техники за резултатно включване в дискусията чрез собствени, убедително защитавани с различни реторични средства, становища.