Компютърна текстообработка

Целева група: Академичен състав на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Анотация: Целта на обучението е да запознае участниците с основните възможности на програми за въвеждане и обработване на текстове, тяхното интегриране с изображения, схеми, диаграми, таблици и др. Акцентът е поставен върху овладяването на умения за работа с най-разпространения в момента редактор MSWord. Курсът е с практическа насоченост и акцентира върху технологичните и организационните аспекти на обработката на текстове. След участие в курса обучаемите трябва да знаят основните правила, които се прилагат в обработката на документи/текстове.

Достъп до електронни ресурси