Интерактивността в обучението

Целева група: Програмата е предназначена за новоназначени университетски преподаватели без преподавателски опит, за преподаватели с малък опит в обучението на студенти (до 3 години), както и за преподаватели, които желаят да развият компетенциите си в областта на интерактивното обучение.

Анотация: Целта на курса е да даде знания, да формира умения и компетенции у университетските преподаватели за прилагане на интерактивен подход при обучението на студентите.

Задачи на курса:
• придобиване на знания за:
– същността и характеристиките на интерактивният подход в образованието;
– особеностите на интерактивната образователна среда;
– характеристиките на взаимодействието преподавател – учащи;
– интерактивните методи на обучение;
– технологично-базираната интерактивност и възможностите на онлайн образователната среда;
– ролите на преподавателя и на учащите в интерактивното обучение.

• формиране на умения за:
– анализ и аргументиране на възможностите за активизиране на процеса на обучение;
– планиране и организиране на интерактивен процес на обучение;
– подбор и прилагане на интерактивни методи;
– използване на образователни медии и уеб-базирани образователни ресурси в   – процеса на обучение;
– изграждане на подкрепяща образователна среда;

• изграждане на положителна нагласа и отношение към процеса на обучение като стимулиращ и мотивиращ съвместната дейност между преподавател и учащи.