Дисертационното изследване като вид научно изследване

Целева група: Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от различни факултети със стаж до 5 години, асистенти, главни асистенти и хонорувани преподаватели, които подготвят докторска дисертация или са пред защита.

Анотация: Курсът има за цел да да запознае начинаещите изследователи със същността и някои особености на науката като форма на духовна дейност на човека и най-вече на научното изследване като специфичен вид познавателна дейност. В рамките на обучението курсистите ще се запознаят с методологията, структурата, технологията и методиката на осъществяване на научното изследване като такова и на дисертационното изследване в частност. В резултат на обучението те ще формират умения за планиране, организация и осъществяване на дисертационно изследване и за офрмяне и представяне на дисертационен труд. Курсът е теоретико-практически по своята същност и включва лекции и семинарни занятия. Първата част е предимно теоретична, втората част е теоретико-практическа, а третата част е предимно практическа по своята насоченост. Курсът предоставя възможности както за очна, така и за дистанционна форма на обучение. Основното съдържание на курса може да бъде включено в учебно помагало (компендиум) и представено както на хартиен, така и на електронен носител.