Английски език

Название на курса „Английски език, равнище А1”

Целева група
Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които не са учили системно английски език

Анотация
Целта на курса е да създаде начални умения у обучаваните за разбиране, говорене и писане на английски език, като формира начална комуникативна компетентност на базата на основните граматични правила и лексикални единици в английския език. Крайният резултат е достигането на ниво А1, при което обучаемите ще могат да разбират познати думи, основни изрази и прости изречения, свързани с тяхното семeйство и непосредствено обкръжение, когато се говори бавно и ясно, или четат надписи върху табели, плакати и каталози и ще могат да общуват с елементарни изрази и да пишат кратки текстове. Общият брой на часовете е 90. Използваната система за обучение е New English File, Beginners на Oxford University Press, която предлага най-съвременни интерактивни средства за подготовка и самоподготовка на базата на новите технологии.


 

Название на курса „Английски език, равнище А2”

• Целева група
Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които са преминали успешно обучение за ниво А1.

• Анотация
Целта на курса е да надгради над началните умения у обучаваните за разбиране, говорене и писане на английски език, като продължи формирането на комуникативна компетентност на базата на усвояването на основните граматични правила и лексикални единици в английския език. Крайният резултат е достигането на ниво А2, при което обучаемите ще могат да използват и разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието, да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения, да четат кратки, елементарни текстове и да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и др., да разбират кратки лични писма, както и да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности и да пишат кратки бележки и съобщения. Общият брой на часовете е 90. Използваната система за обучение е New English File, Elementary на Oxford University Press, която предлага най-съвременни интерактивни средства за подготовка и самоподготовка на базата на новите технологии.


 

Название на курса „Английски език, равнище B1”
• Целева група
Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които са преминали успешно обучение за ниво А2.

• Анотация
Целта на курса е да надгради над началните умения у обучаваните за разбиране, говорене и писане на английски език, като продължи формирането на комуникативна компетентност на базата на усвояването на основните граматични правила и лексикални единици в английския език. Крайният резултат е достигането на ниво B1, при което обучаемите ще могат да разбират при четене, слушане и говорене същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н., ще могат да схващат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно и ще могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика, както и описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Те ще могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори английски език, както и да създават писмени текстове, в които да описват лични преживявания и събития, свои планове, надежди и цели с прости свързани изречения, като изразява накратко и аргументират мнението си. Общият брой на часовете е 90. Използваната система за обучение е New English File, Pre-Intermediate и част от New English File, Intermediate на Oxford University Press, която предлага най-съвременни интерактивни средства за подготовка и самоподготовка на базата на новите технологии.


 

Название на курса „Английски език, равнище B2”
• Целева група
Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които са преминали успешно обучение за ниво Б1.

• Анотация
Целта на курса е да надгради над началните умения у обучаваните за разбиране, говорене и писане на английски език, като продължи формирането на комуникативна компетентност на базата на усвояването на основните граматични правила и лексикални единици в английския език. Крайният резултат е достигането на ниво B2, при което обучаемите ще могат да разбират при четене, слушане и говорене същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н., ще могат да схващат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно и ще могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика, както и описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Те ще могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори английски език, както и да създават писмени текстове, в които да описват лични преживявания и събития, свои планове, надежди и цели с прости свързани изречения, като изразява накратко и аргументират мнението си. Общият брой на часовете е 90. Използваната система за обучение е втората част от New English File, Intermediate и New English File, Upper-Intermediate на Oxford University Press, която предлага най-съвременни интерактивни средства за подготовка и самоподготовка на базата на новите технологии.


 

Название на курса „Английски език, равнище C1”
• Целева група
Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които са преминали успешно обучение за ниво Б2.

• Анотация
Целта на курса е да надгради над началните умения у обучаваните за разбиране, говорене и писане на английски език, като продължи формирането на комуникативна компетентност на базата на усвояването на основните граматични правила и лексикални единици в английския език. Крайният резултат е достигането на ниво C1, при което обучаемите ще могат да разбират сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само са подразбират.Те ще могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия, както и дълги и сложни специализирани и литературни текстове, долавяйки стилистични нюанси и специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област. Те ще могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение, като използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти, изразявайки свободно мислите и мнението си и общувайки пълноценно със събеседниците си. Те ще могат да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си., да пишат писма, есета и доклади по различни теми, като наблягат на същественото, избирайки подходящ за адресата стил. Общият брой на часовете е 90. Използваната система за обучение е втората част от New English File, Advanced на Oxford University Press, която предлага най-съвременни интерактивни средства за подготовка и самоподготовка на базата на новите технологии.