СУ-Кариера

I. Цел на Системата за вътрешно-университетско повишаване на квалификацията
• Предлага обучения според потребностите на академичния състав в следните области:
– Информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
– въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ;
– комуникативни умения;
– методика на академичното преподаване;
– съвременни образователни стратегии и технологии;
– разработване на учебно съдържание/планове/програми;
– методология и методика на научните изследвания;
– чужд език.