Обучение

I. Цел на Системата за вътрешно-университетско повишаване на квалификацията
• Предлага обучения според потребностите на академичния състав в следните области:
– Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
– въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ
– комуникативни умения
– методика на академичното преподаване
– съвременни образователни стратегии и технологии
– разработване на учебно съдържание/планове/програми
– методология и методика на научните изследвания
– чужд език

II. Нормативна база
Системата за вътрешно-университетско повишаване на квалификацията е разработена в съответствие с изискванията на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, в отговор на една от основните задачи на Университета – „да осъществява подбор, подготовка и развитие на научно-преподавателския си състав“ (чл. 2, ал. 1 т. 4). Възможностите за квалификация на академичния състав, които системата предлага, са свързани със заложените във вътрешните нормативни актове на Университета изисквания към подбора, квалификацията и развитието на академичния състав, а именно:
• Предвидените текстове в Кодекса на труда, Глава единадесет (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) – чл. 228а и чл. 228б
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
„Чл. 228а. (Нов – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.
(2) При продължително отсъствие на работника или служителя от работа работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения. Задължение на работника или служителя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.
Чл. 228б. (Нов – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа. (…)“
• Правото на поддържане и повишаване на професионалната квалификация със съдействието на Университета – чл. 114, ал. 1, т. 7 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
• Целите и критериите за атестиране на научно-преподавателските кадри – чл. 120-126 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
• Условията и реда на заемане на академични длъжности – чл. 97, т. 1; чл. 101, ал. 3; чл. 111, ал. 2, т. 1 и чл. 116, ал. 2, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

III. Ресурси
Организатор на обученията е Центърът за образователни услуги към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – кампус „Изток“ (бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, етаж 3, кабинет 320, www.uni-sofia.bg/ces) и Виртуален кариерен център за преподаватели. Обученията се извършват по програми, утвърдени от Ректора и с преподаватели от Софийския университет и външни експерти (когато необходимата проблематика на обученията налага това).

IV. Финансиране
Обученията за преподаватели на щат в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са безплатни. Изключение е валидирането на знания по английски език чрез полагане на Oxford Test of English в одобрения тестови център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и получаване на международно признат сертификат. Дължимата за целта сума е за сметка на явяващият се за получаване на сертификат, като сумата е обявена на сайта на Тестовия център (http://ote.uni-sofia.bg/)

V. Условия за включване в обученията
Персонално идентифициране на нуждите от квалификационно обучение чрез прилагане на тестове за самооценка (Анкетна карта: Проучване на потребностите от квалификационно обучение) в следните области:
• ИКТ,
• въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ,
• комуникативни умения,
• методика на академичното преподаване,
• съвременни образователни стратегии и технологии,
• разработване на учебно съдържание/планове/програми,
• методология и методика на научните изследвания,
• чужд език.
Критериите за подбор са обвързани с постигнатите резултати от тестовете за самооценка на знанията и уменията.
Новоназначени млади преподаватели и преподаватели със стаж до 3 години се ползват с предимство при подбора на обучаемите.

VI. Процедура за кандидатстване
• Влизане в уеб базираната система „Виртуален кариерен център за преподаватели“.
• Запознаване с предлаганите курсове – название на модул, название на курс, дата(и) на провеждане, място на провеждане и др. под.
• Избор на курс.
• При необходимост, попълване на тест за установяване на съответното ниво на сложност на курса (най-вече за езикови курсове и от сферите на ИКТ).
• Подаване на формуляр по образец (на хартия в канцеларията на Центъра за образователни услуги), в електронен формат чрез Виртуалния кариерен център или чрез имейл freefac@feb.uni-sofia.bg).

VII. Процедура за завършване
• Редовно участие в учебните часове по съответния квалификационен курс.
• Успешно положен заключителен изпит (според изискванията на курса).
• При предвидена възможност, получаване на удостоверение за преминат квалификационен курс (съгласно Наредбата за държавни документи, издавани от висшите училища в България).
• За обучение по английски език се осигурява възможност за получаване на международно признат сертификат за владеене на английски език след успешно полагане на Oxford Test of English в одобрения от Oxford University тест център на СУ “Св. Климент Охридски” (http://ote.uni-sofia.bg/reporting-results)