Новини

м. октомври 2014 г.
Започва записване за обучение в квалификационни курсове (Дейност 7 от проекта).

м. декември 2013 г.
Приключи проектирането на учебно съдържание на квалификационни курсове (Дейност 3 от проекта), като бяха разработени 25 учебни програми по предвидените модули.

м. ноември 2013 г.
Подготовката и публикуването на Наръчника за процесите и процедурите за кариерно израстване в Университета приключи успешно. Можете да свалите Наръчника тук.

м. октомври 2013 г.
Завършена бе Системата за подбор на обучаеми от целевата група, като бе изработен Наръчник за обучаеми. Можете да свалите Наръчника тук.

м. септември 2013 г.
Успешно приключи разработването на Системата за подбор на обучители за квалификационно обучение на академичния състав на Университета.м. август 2013 г.Продължава изпълнението на Дейност 2 по Проекта. Бе реализирано Анкетнатно проучване чрез специално изработена анкетна карта, която бе попълнена от 73 преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от следните факлтети: ФХФ, ФП, Богословски ф-т, ФСФ, ФЖМК, Ст.ф, ФКНФ, ИФ, ФФ, ФМИ. В ход е изработването на SWOT анализ на системата за кариерно израстване в Университета.

м. юли 2013 г.
Информационен ден по проект „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: На информационния ден ще бъде представен проекта и
предвидените дейности по него. Подробна информация можете да откриете тук.

м. юни 2013 г.
Стартира изпълнението на Дейност 2 по проекта, съдържаща следните поддейности:
2.1 Аналитичен преглед на процесите и дейностите в Университета, свързани с квалификацията и кариерното развитие на академичния състав
2.2 Разработване на система за подбор на обучители за квалификационно обучение на академичния състав на Университета
2.3 Разработване на система за подбор на обучаеми от целевата група
2.4 Информационно осигуряване на системата за кариерно развитие на академичния състав на Университета м. май 2013 г. СУ „Св. Климент Охридски“ спечели проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси към Структурни фондове на ЕС: „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет „Св. Климент Охридски““.

м. май 2013 г.
СУ „Св. Климент Охридски“ спечели проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси към Структурни фондове на ЕС: „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет „Св. Климент Охридски““.